fbpx

Preloader

Top Padding

Általános szerződési feltételek

Bottom Margin

A Stílus Design Bt. a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: Általános szerződési feltételek) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján az informatikai szolgáltatásokat.
Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2/B/2. 4/125.
Adószám: 22584968-1-41
Cégjegyzékszám: 01-06-781748
E-mail: info {kukac} webpuli {pont} hu
A szolgáltatások teljesítésének időszaka: Hétfőtől - Péntekig 08.00-20.00 óra között. Szombaton és vasárnap 08.00-14.00 óra között.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

1. A készülékek átvételének és javításának folyamata
1.1 A vásárló köteles a Webpuli.hu által nyújtott szolgáltatásokról számla és a munkalap kiállításához a vevő nevét és címét megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.
1.2 Az eszközök átvételekor az ügyfélnek munkalapot adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.
1.3 A készülék leadásakor kérheti az ügyfél az adathordozó nélküli javítást is, amennyiben az nem szükséges a javításhoz. Ebben az esetben az adathordozót kivesszük a készülékből.
1.4 A munkalapon feltüntetésre kerül, hogy az eszköz típusa, egyedi azonosító száma, átvétel dátuma, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható-e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van-e bármilyen adat, amit menteni kell róla, a várható bevizsgálási idő, illetve a várható javítási idő.
1.5 Miután az eszközt átvettük, a cég munkatársai bevizsgálják a laptopot, majd árajánlatot adnak telefonon vagy e-mailben az ügyfél részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.
1.6 Ha az ügyfél az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük a kért szolgáltatást. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a szolgáltatást nem kéri, abban az esetben a cég bevizsgálási díjat számít fel, ami bruttó 5.000 Ft (ötezer) forint, amit a készülék átvételekor kell kifizetni.

1.7 Amikor elkészült a kért szolgáltatás, értesítjük ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
1.8 A készülék átadásakor az ügyfél részére a beépített alkatrészről és a szolgáltatásról számlát adunk.

2. Szolgáltatási díj
2.1. A szolgáltatások díja (a továbbiakban: az "Ár") – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyagköltséget. Az Ár megfizetésére a megrendelő köteles az Ár mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

2.2. A megrendelőnek kiszállás szolgáltatás esetén a kiszállási díjat és az óradíjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

2.3. A cég a szolgáltatási díj valamint az anyagköltség összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki.

2.4. A fizetés módja a szolgáltatások igénybevétele esetén készpénz, bankkártya vagy előre utalás. A fizetés teljesítéséig a cég jogosult a kijavított eszköz visszatartására. Kiszállás szolgáltatás esetén a megrendelő a szolgáltatási díjat, valamint az anyagköltséget a cég részére készpénzben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

2.5. Amennyiben a szolgáltatás nem a helyszínen, hanem a cégnél történik, az eszköznek a céghez történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése a megrendelőt terheli. A cég értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kész termék a cégtől elviheti.
2.6. A kijavított vagy hibás eszközöknek az értesítés elküldésétől számított, 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén a cég naponta bruttó 500.-Ft, azaz ötszáz forint összegű tárolási költséget számol fel. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a cég jogosult a készülék megsemmisítésére. Az eszköz megsemmisítése esetén a megrendelő semmilyen igénnyel nem élhet a céggel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült szolgáltatási ár és tárolási ár kiegyenlítésére.

3. Jótállás, szavatosság
3.1. A cég az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, az eszközre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.

3.2. A cég a javító, karbantartó szolgáltatásra – amennyiben az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
3.3. A cég a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a szerviz-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztó (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pont) részére történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.
3.4. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a cég által kiállított számla alapján érvényesítheti.

4. Felelősségkorlátozás
4.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A cég nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A cég nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett szolgáltatásra visszavezethető okból következtek be.
4.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott eszközt esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Stílus Design Bt.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A Stílus Design Bt.-hez leadott eszközök leadásával az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a Stílus Design Bt. nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
4.3 A cég a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A cég csak olyan licensz köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A cégnek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
4.4 A cég a termék átvételéről elismervényt ad a megrendelő részére, amellyel a cég igazolja az eszköz átvételét és a megbízás elfogadását. A cég csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
4.5. A cég az eszközöket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (a megrendelő az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a megrendelőnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

5. Vis maior
5.1. A cég nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.

5.2. Vis maior esetén a cég által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a cég jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. A www.webpuli.hu weboldalt a Stílus Design Bt. üzemelteti.
6.2. A Stílus Design Bt. a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja.
6.3. A jelen Általános szerződési feltételek-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

7. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat
A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás eszközökről esetlegesen a cég tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a cég nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a cég gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a cég tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cég alvállalkozójaként, vagy megbízójaként működik együtt. Ebben az esetben az alvállalkozók a cég által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok kezelésekor a cég az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

Bottom Padding